مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی (19 سقف)
مجتمع تجاری و هتل صدر (21 سقف)