برج فدک (16 سقف)
برج الوان (15 سقف)
داروخانه مرکزی امام رضا