مجتمع تجاری اقامتی امید (13 سقف)
برج مهر ایرانیان (25 سقف)